ทุนการศึกษา สสม.

ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักเรียนนักศึกษาประเภทขาดทุนทรัพย์ ทั้งระดับมัธยม อาชีวศึกษาและปริญญาตรี โดย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ก่อกำเนิดกองทุนการศึกษา

ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมไทย คือการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการอยู่เป็นชุมชนเช่นนี้ ข้อดีก็คือทุกคนจะรู้จักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในยามปกติและยามคับขัน แต่ข้อเสียของการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ก็คือการถ่ายทอดอบายมุขสู่เยาวชนกระทำได้ง่ายขึ้น หากเยาวชนกลุ่มนั้นขาดภูมิคุ้มกันที่ดีพอ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม) ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญนี้อันจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนมุสลิมให้ตกอยู่ในวังวนของอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการศึกษาอันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัวยากจน นำไปสู่การขาดอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

และเพื่อดึงพวกเขาให้ออกห่างและหลุดพ้นจากห้วงหายนะจนทำลายอนาคตของพวกเขา และเพื่อเป็นเกราะป้องกันพวกเขาซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน เพื่อได้รับการชี้แนะจากครูบาอาจารย์จนกว่าพวกเขาจะอยู่ในวัยที่สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วได้

ดังนั้นในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาโดยเฉพาะ มีหน้าที่จัดรูปแบบทุน ระดมทุน และเป็นคณะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบันอนุกรรมการกองทุนฯในปี 2564 มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

 1. นางสาวจิตรา นุชมี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายศักดิ์ชาย วังทอง  กรรมการและเหรัญญิก
 3. นางอัมรา ทัพเสน  กรรมการ
 4. นายบรรจง บินกาซัน  กรรมการ
 5. นายคณี โยธาสมุทร  กรรมการ
 6. นายเอนก พงษ์วิจารณ์  กรรมการและเลขานุการ

รูปแบบทุนการศึกษา

เป็นไปได้ยากที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะกลับกลายเป็นผู้ที่มีฐานะดีในปีหรือสองปี ฉะนั้นการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแบบไม่ต่อเนื่องจึงมิได้ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ หรือจนพวกเขาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาจึงเห็นว่าทุนการศึกษาที่จะให้ควรเป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่องจนผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี) และเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันต้องใช้คืนแต่อย่างใด เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัว และเพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาในระดับที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมดูแลและดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา

หมายเหตุ-มูลนิธิอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ทุนได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เงินทุนการศึกษาที่มอบให้แต่ละปี

 1. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท ต่อปี
 2. ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี
 3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 12,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน

เนื่องจากเงินทุนที่มูลนิธิ ฯ ได้รับมาเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ฉะนั้นคุณสมบัติข้อแรกคือความยากจน ส่วนคุณสมบัติรองลงมาคือผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

การขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดในเอกสารขอรับทุนให้ครบ (ซึ่งสามารถ load ได้จาก website ของมูลนิธิ ฯ)
 2. ให้หัวหน้าสถานศึกษา อีหม่าม หรือผู้นำชุมชน ลงชื่อรับรองข้อความในเอกสารขอรับทุน พร้อมประทับตราให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. แนบเอกสารส่วนตัวที่ระบุในท้ายเอกสารขอรับทุนมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 4. หากข้อความและผู้ที่ต้องลงนามรับรองในเอกสารขอรับทุนรวมทั้งเอกสารส่วนตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษา
 5. ใบรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง 1 ปี นับจากปีล่าสุด

โหลดใบสมัคร

 https://drive.google.com/file/d/1SwicMd9gPFvwW7EMFj7OjnNo0ZR_XgSA/view?fbclid=IwAR2GMiAf6jKq2_kMsB4V6Xd08x1RqXI6uizmZ1KIaxwV6mnsd2NmAQBamjM

จำนวนนักเรียนทุนตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

 • ปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 ทุน (มัธยมศึกษา 11 ทุน  อาชีวศึกษา 5 ทุน และปริญญาตรี 5 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2557 จำนวน 51 ทุน (มัธยมศึกษา 30 ทุน อาชีวศึกษา 6 ทุน และปริญญาตรี 15 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2558 จำนวน 47 ทุน (มัธยมศึกษา 23 ทุน อาชีวศึกษา 6 ทุน และปริญญาตรี 18 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 44 ทุน (มัธยมศึกษา 19 ทุน อาชีวศึกษา 10  ทุน และปริญญาตรี 15 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 43 ทุน (มัธยมศึกษา 12 ทุน อาชีวศึกษา 12  ทุน และปริญญาตรี 19 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 ทุน (มัธยมศึกษา   8 ทุน อาชีวศึกษา 7  ทุน และปริญญาตรี 13 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 ทุน (มัธยมศึกษา 10 ทุน อาชีวศึกษา 2  ทุน และปริญญาตรี  18 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 ทุน (มัธยมศึกษา   5 ทุน อาชีวศึกษา 4  ทุน และปริญญาตรี  10 ทุน)

ตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาเป็นต้นมา มีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วดังนี้:

 • ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน (ระดับอาชีวศึกษา 2 คน และระดับปริญญาตรี 2 คน)
 • ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 คน (ระดับอาชีวศึกษา 2 คน ระดับปริญญาตรี 2 คน และอนุปริญญา 1 คน)
 • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน (ระดับมัธยมศึกษา 3 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน)
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน (ระดับมัธยมศึกษา 4 คน ระดับอาชีวศึกษา 5 คน และระดับปริญญาตรี 6 คน)
 • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน (ระดับมัธยมศึกษา 5 คน ระดับอาชีวศึกษา 3 คน และระดับปริญญาตรี 7 คน)
 • ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน (ระดับมัธยมศึกษา 5 คน ระดับอาชีวศึกษา 8 คน และระดับปริญญาตรี 6 คน)
 • ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน (ระดับมัธยมศึกษา 4 คน ระดับอาชีวศึกษา 3 คน และระดับปริญญาตรี 4 คน

แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2565, เวลา 11:10


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่