ทุนการศึกษา สสม.

ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักเรียนนักศึกษาประเภทขาดทุนทรัพย์ ทั้งระดับมัธยม อาชีวศึกษาและปริญญาตรี โดย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ก่อกำเนิดกองทุนการศึกษา

ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมไทย คือการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการอยู่เป็นชุมชนเช่นนี้ ข้อดีก็คือทุกคนจะรู้จักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในยามปกติและยามคับขัน แต่ข้อเสียของการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ก็คือการถ่ายทอดอบายมุขสู่เยาวชนกระทำได้ง่ายขึ้น หากเยาวชนกลุ่มนั้นขาดภูมิคุ้มกันที่ดีพอ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม) ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญนี้อันจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนมุสลิมให้ตกอยู่ในวังวนของอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการศึกษาอันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัวยากจน นำไปสู่การขาดอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

และเพื่อดึงพวกเขาให้ออกห่างและหลุดพ้นจากห้วงหายนะจนทำลายอนาคตของพวกเขา และเพื่อเป็นเกราะป้องกันพวกเขาซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน เพื่อได้รับการชี้แนะจากครูบาอาจารย์จนกว่าพวกเขาจะอยู่ในวัยที่สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วได้

ดังนั้นในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาโดยเฉพาะจำนวน 7 ท่าน โดยมีหน้าที่จัดรูปแบบทุน ระดมทุน และเป็นคณะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในแต่ละปีซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวจิตรา นุชมี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายศักดิ์ชาย วังทอง  กรรมการและเหรัญญิก
 3. นางอัมรา ทัพเสน  กรรมการ
 4. นายบรรจง บินกาซัน  กรรมการ
 5. นายคณี โยธาสมุทร  กรรมการ
 6. นายมนตรี ทัศนประเสริฐ  กรรมการ
 7. นายอเนก พงษ์วิจารณ์  กรรมการและเลขานุการ

รูปแบบทุนการศึกษา

เป็นไปได้ยากที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะกลับกลายเป็นผู้ที่มีฐานะดีในปีหรือสองปี ฉะนั้นการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแบบไม่ต่อเนื่องจึงมิได้ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ หรือจนพวกเขาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาจึงเห็นว่าทุนการศึกษาที่จะให้ควรเป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่องจนผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี) และเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันต้องใช้คืนแต่อย่างใด เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัว และเพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาในระดับที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมดูแลและดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา

เงินทุนการศึกษาที่มอบให้แต่ละปี

 1. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท ต่อปี
 2. ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี
 3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 12,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน

เนื่องจากเงินทุนที่มูลนิธิ ฯ ได้รับมาเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ฉะนั้นคุณสมบัติข้อแรกคือความยากจน ส่วนคุณสมบัติรองลงมาคือผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

การขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดในเอกสารขอรับทุนให้ครบ (ซึ่งสามารถ load ได้จาก website ของมูลนิธิ ฯ)
 2. ให้หัวหน้าสถานศึกษา อีหม่าม หรือผู้นำชุมชน ลงชื่อรับรองข้อความในเอกสารขอรับทุน พร้อมประทับตราให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. แนบเอกสารส่วนตัวที่ระบุในท้ายเอกสารขอรับทุนมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 4. หากข้อความและผู้ที่ต้องลงนามรับรองในเอกสารขอรับทุนรวมทั้งเอกสารส่วนตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษา

จำนวนนักเรียนทุนตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

 • ปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 ทุน (มัธยมศึกษา 11 ทุน  อาชีวศึกษา 5 ทุน และปริญญาตรี 5 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2557 จำนวน 51 ทุน (มัธยมศึกษา 30 ทุน อาชีวศึกษา 6 ทุน และปริญญาตรี 15 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2558 จำนวน 47 ทุน (มัธยมศึกษา 23 ทุน อาชีวศึกษา 6 ทุน และปริญญาตรี 18 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 44 ทุน (มัธยมศึกษา 19 ทุน อาชีวศึกษา 10  ทุน และปริญญาตรี 15 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 43 ทุน (มัธยมศึกษา 12 ทุน อาชีวศึกษา 12  ทุน และปริญญาตรี 19 ทุน)

ตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาเป็นต้นมา มีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วดังนี้:

 • ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน (ระดับอาชีวศึกษา 2 คน และระดับปริญญาตรี 2 คน)
 • ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 คน (ระดับอาชีวศึกษา 2 คน ระดับปริญญาตรี 2 คน และอนุปริญญา 1 คน)
 • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน (ระดับมัธยมศึกษา 3 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน)
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน (ระดับมัธยมศึกษา 4 คน ระดับอาชีวศึกษา 5 คน และระดับปริญญาตรี 6 คน)

แก้ไขล่าสุด : 20 มิ.ย. 2564, เวลา 15:08


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่