เกี่ยวกับเรา

สุขภาพ / ทุนการศึกษา / ซะกาต / การศึกษา / สังคมสงเคราะห์

วิดีโอแนะนำมูลนิธิฯ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. เกิดจากการร่วมตัวกันของคณะทำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย หลังการทำงานมากว่า 5 ปี คณะทำงานจึงได้รวบรวมเงินทุนเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ในชื่อ “มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554


เป้าหมายและความคาดหวัง

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มีเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกายและใจ ให้พี่น้องมุสลิมไทยได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

มุสลิมไทยกับปัญหาสุขภาวะ

สังคมมุสลิมไทยมีปัญหาคุณภาพชีวิตบางอย่างแตกต่างจากกลุ่มความเชื่ออื่น โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาวะที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและวัฒนธรรม มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย หรือ สสม. อาสาจะเข้าคลี่คายปัญหาเหล่านี้โดยใช้ความเข้าใจทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเป็นแนวทาง


กว่าจะมาเป็น สสม.

 • เริ่มตั้งแต่ปี 2546

  เริ่มต้น

  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2546
  เกิดการร่วมตัวกันของคณะทำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย นำโดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ในขณะนั้น

 • 2547 - 2551

  เริ่มสร้างผลงาน

  ดำเนินงานด้านสุขภาวะมุสลิมไทย เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนมีผลงานมากมาย ...คลิกดูผลงาน

 • 21 พฤษภาคม 2552

  จดทะเบียนมูลนิธิ

  คณะทำงานจึงได้รวบรวมเงินทุนเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ในชื่อ “มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย” ดำเนินการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด (Non-Profit Organization) เน้นการดำเนินงานด้านสุขภาวะเป็นหลัก

 • 12 มกราคม 2554

  เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสม

  ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)” และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2554

 • กุมภาพันธ์ 2560...

  ก่อสร้างอาคาร

  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ สสม. มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ณ ถนนร่มเกล้า ซอย 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทฯ 10510 โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 200 ตารางวา จากสายตระกูลพงษ์เพ็ง ในความรับผิดชอบของคุณไพเราะ รีรัตนชาติ สายตระกูลลำดับที่ 4 และใช้เงินบริจาคจากผู้ศรัทธาในการก่อสร้าง ตัวอาคารแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 • พฤษภาคม 2561...

  ปัจจุบัน

  ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ.2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ยังคงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานสาธารณประโยชน์ โดยได้รับงบประมาณจากหลายช่องทาง

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่