การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์


       การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่ต้องใช้ทุนธรรมชาติอย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องสามารถคืนทุนให้กับสังคมได้ ซึ่งหมายถึงการให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสรับรู้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ ทั้งในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถดำรงอยู่ได้ทางเศรษฐกิจ และมีความยั่งยืน

       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ต่างก็พยายามรณรงค์ในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ากำลังเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ป่าไม้ที่เคยเป็นต้นนำ้ลำธารที่ถูกทำลาย ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญกลับกลายเป็นที่ทิ้งขยะขนาดมหึมา ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น หากเรายังไม่มีความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรนมชาติอย่างยั่งยืน เสียแต่วันนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า iคนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมคุณค่าและความงดงามของธรรมชาติเช่นคนรุ่นเรา

       ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จึงต้องการเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการให้ข่าวสารข้อมูลและช่วยรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ เป็นโครงการเชิงรุกของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในช่วงเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้สุขภาวะที่ดีไม่หยุดแค่ตัวบุคคล แต่กระจายไปยังทุกผู้คนในชุมชน และให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรณ์ในชุมชนอย่างคุ้มค่าพร้อมกับการอนุรักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วหลายชุมชนทั่วประเทศ ได้แก่

 • บ้านท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • บ้านทอนตรน อ.กงหรา จ.พัทลุง
 • ...รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวและช่องทางติดต่อ ดูได้จากตัวเลือกด้านล่าง

  โครงการชุมชนประมงรักษ์สุขภาวะ เป็นโครงการเชิงรุกของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในช่วงเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้สุขภาวะที่ดีไม่หยุดแค่ตัวบุคคล แต่กระจายไปยังทุกผู้คนในชุมชน และให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรณ์ในชุมชนอย่างคุ้มค่าพร้อมกับการอนุรักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วหลายชุมชนประมงทั่วประเทศ ได้แก่ บ้านปาตาบาระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ...รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวและช่องทางติดต่อ ดูได้จากตัวเลือกด้านล่าง

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ...รายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชนและช่องทางติดต่อ ดูได้จากตัวเลือกด้านล่าง  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

  ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่