"บุหรี่หรือใบจาก" หากคุณอยากเลิก มันไม่ยากหรอก .. สำคัญอยู่ที่ "ใจ"

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง เน้นผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่/ใบจากมือสอง ณ บ้านบนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีนายอภิรักษ์ มาราสา และนางสาวอาฉ๊ะ บุญสัน เจ้าหน้าที่ รพสต.ในพื้นที่ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 54 คน

นายอภิรักษ์ ได้นำเสนอถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน องค์ประกอบของบุหรี่ อันตรายจากควันบุหรี่และเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่/ใบจาก ซึ่งเน้นในเรื่องของควันบุหรี่มือสอง มือสาม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในบ้านหรือคนที่อยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่

ควันบุหรี่มือสอง มือสาม เป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวบ้านหลายๆคน ทำให้สนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันสำหรับบางคน เมื่อชาวบ้านได้รับชมการนำเสนอของวิทายกรผ่านการบรรยาย ผ่านวีดิโอหนังสั้นที่สื่อถึงควันบุหรี่มือสอง มือสาม ทำให้รู้สึกตื่นตัว กลัวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการรับควันบุหรี่มือสอง มือสาม ทั้งรับทางตรงและทางอ้อม หลังจากที่วิทยากรได้บรรยายสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ ได้มีบุคคลตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยบอกถึงสาเหตุของการเลิกคือ สาเหตุมาจากมีโรคเกิดขึ้น แล้วไปพบแพทย์ แพทย์บอกว่าห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพื่อทำให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการดีขึ้น และ ทำเพื่อครอบครัวสูบแล้วมีผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งทั้งสองใช้วิธีการแบบหักดิบเลิกสูบอย่างเด็ดขาด

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบในครั้งนี้ มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง รณรงค์ขับเคลื่อนลดการพึ่งพิงยาสูบ พร้อมที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ห่างไกลจากเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากก็ตาม โดยเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่/ใบจาก โดยติดไวนิลที่สถานที่สำคัญๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในเบื้องต้น โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวผู้นำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชน ถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ตาม

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 7 มี.ค. 2562, เวลา 15:57


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่