การทำงานเป็นกลุ่มถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา หรือยกระดับชุมชน

           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการปรับเปลี่ยน หรือหาพืชทดแทนยาสูบที่สามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน

ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 กว่าคน นำโดยอิหม่ามประจำมัสยิด ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา กลุ่มแม่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้ลงความเห็น และเห็งพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง

           เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มเล็กๆในกรขับเคลื่อนแบ่งเป็น 20 กลุ่ม เน้นปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างสุขภาพดี มีรายได้ โดยมีหลักการและรูปแบบเดียวกันในการดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว ตนเอง ครอบครัว และชุมชน สู่การลดการพึ่งพิงยาสูบ และสร้างเป็นชุมชนปลอดยาสูบในอนาคต

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 7 มี.ค. 2562, เวลา 15:38


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่