สสม. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่จังหวัดสตูลและสงขลา

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำร่วมขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ

วันที่  9 กันยายน 2563  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยนางสาวอลีนา หีมเห็ม ผู้รับผิดชอบโครงการ เขตสุขภาวะมัสยิดครบวงจร จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา สร้างกลไกขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ” ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกรรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ดร.อับดนรอหมาน กาเหย็ม ให้เกียรติมากล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ได้แก่ ผู้นำศาสนา อิหม่าม กรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านคูเต่า และตัวแทน อสม.ในแต่ละพื้นที่  มีมัสยิดที่เข้าร่วม ดังนี้

 1. มัสยิดสะพานเคียน ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
 2. มัสยิดกอซีมียะห์ ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 3. มัสยิดญามีอุ้ลมุตตากีน ม.7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 4. มัสยิดดารุลฮูดา ม. 5 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 5. มัสยิดซีร้อตตุสมุสตากีน ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 6. มัสยิดดารุลอามาน ม.16 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
 7. มัสยิดดารุตตักวา ม.15 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
 8. มัสยิดกาม่าลีหย๊ะ ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
 9. มัสยิดนูรุลกอมารีย์ ม.10 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
 10. มัสยิดบาฮาอุดดีน ม.1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
 11. มัสยิดดาริสสลาม ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

ช่วงที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับฟังบรรยายจากวิทยากร นางสาวสุพร  ด่านวรนันท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ หัวข้อ “การบริโภคยาสูบกับความเสี่ยงของการแพร่ไวรัส COVID-19 ”  ได้ให้ความรู้ถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ ที่ส่งผลต่อตัวเราเองและคนรอบข้าง

ช่วงที่ 2 เรื่องเล่า ประสบการณ์ จากเครือข่ายแกนนำในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกับ สสม.มาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ผ่านมา ในการรณรงค์ขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ รอบมัสยิด 50 เมตร โดยมีตัวแทนมาร่วมอภิปราย ดังนี้

 1. นายดนสุโกด ใหนเด  อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านพลีใต้ อ.นาทวี จ.สงขลา
 2. นายสุรินทร์ บินล่าเต๊ะ  เลขานุการฯ ประจำมัสยิดดาหรนอาหมัน อ.สะเดา จ.สงขลา
 3. นายอะซีด หมัดอาดั้ม  อิหม่ามประจำมัสยิดกอซีมีหย๊ะ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 4. นายบุญรัตน์ ยะริญทร์  ผู้ใหญ่บ้าน มัสยิดอูบูดียะห์ อ.ควนโดน จ.สตูล

ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มย่อย  โดยวิทยากรกระบวนการ นำโดย นายอานนต์  ตุหาย และนายไฟซอล  สะเหล็ม  เจ้าหน้าที่ สสม. โดยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  ระดมความคิดเห็นร่วมกัน หาแนวทางควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน  กระบวนการนำไปสู่แผนชุมชน  พร้อมออกมานำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม สามารถลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงได้  วิทยากรได้สรุป และเสนอแนะการนำเสนอต่อไป

ช่วงสุดท้าย สรุปปิดกิจกรรมอบรม พร้อมชี้แจงการขับเคลื่อนงานกิจกรรมในพื้นที่ และกำหนดตารางแผนการปฎิบัติงาน  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม ถ่ายภาพหมู่

โครงการ : เขตสุขภาวะมัสยิดครบวงจร

แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ย. 2563, เวลา 09:39


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่