ชุมชนบ้านตีนคลอง ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน อสม.ชุมชนบ้านตีนคลอง ม.2 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านตีนคลองมีครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 924 คน ชาย 461 คน และหญิง 463 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร (ยางพารา) มีผู้นำและทีมงานที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เข้าถึงประชาชน จากการสอบถามเกี่ยวกับการพึ่งพึงยาสูบในพื้นที่ มีครอบครัวที่ปลูกยาสูบประมาณ 7-8 ครัวเรือน (สอบถามในเบื้องต้น)

จากการพูดคุยในเบื้องต้น ทางพื้นที่มีความสนใจในโครงการฯ และยินดีเข้าร่วมโครงการ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2562, เวลา 09:33


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่