กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ตาดีกากามาลียะห์อิสลามียะห์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ลงพื้นที่จัดโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่มือสอง และมือสาม ที่สัมผัสกับนักเรียยนและคนในครอบครัว โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการต่างๆ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ณ ตาดีกากามาลียะห์อิสลามียะห์ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อทราบถึงพิษภัยของยาสูบ(บุหรี่) และอีกทั้งยังต้องการให้เด็กๆเป็นสื่อกลางกลับไปบอกคนที่บ้านให้เลิกสูบบุหรี่

โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่เป็นอีก 1 โครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาบุหรี่ด้วยคนในครอบครัวโดยการชูแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ถ้าทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เพียงแค่ 1 คน การเลิกคนที่ 2 และ 3 จะง่ายขึ้น

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนตาดีกาเป็นอย่างดี กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน เด็กๆ สัญาญาว่าจะกลับไปชวนคนในครอบครัว (อาทิ พ่อ พี่ชาย) ให้เลิกบุหรี่ ตามแนวคิดของโครงการ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน โรงเรียนตาดีกากามาลียะห์อิสลามียะห์เป็นอย่างยิ่งที่อนุญาติให้ทีมงานสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ไปจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมมทักษะและความรู้ในครั้งนี้

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

#สสม.

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 8 มี.ค. 2564, เวลา 11:25


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่