กิจกรรม "เวทียกระดับนักสื่อสารสร้างสุข" โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยได้จัดกิจกรรม "เวทียกระดับนักสื่อสารสร้างสุข" โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ณ โรงแรม อัลฟาฮัจย์ หมู่ที่1  ตำบล ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายอัสมิง มะสัน ตำแหน่งวิทยากรอิสระ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 17 คน

กิจกรรมจะมีดังนี้

1.แนะนำวิทยากร

- แรงบันดาลใจในการทำสื่อ

- เทคนิคการสร้างสื่อให้น่าสนใจ

- เทคนิคการสร้างตัวตนใน facebook และ Youtube

2.แบ่งกลุ่มนักสื่อสารสร้างสุข

- การแบ่งเนื้อหาและช่องทางการสือสาร

- เงื่อนไขการส่งงาน

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับสังคม ซึ่งด้วยความสะดวกรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับทุกสาขาวิชาชีพ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานทางการเรียนรู้ของมนุษย์สำหรับการเจริญเติบโตทั้งทางด้านสติปัญญา และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ได้สอดคล้องกับพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องของความต้องการในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

ทั้งนี้มนุษย์ย่อมต้องการรับรู้ข่าวสาร สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จึงมีผลต่อการติดต่อสื่อสารหรือการรับรู้ข่าวสารโดยอาศัยช่องทางของการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มนุษย์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการเรียนการศึกษา ในการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกและเรียนรู้ได้รวดเร็วมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 ตุลาคม 2563

ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยได้จัดกิจกรรม "เวทียกระดับนักสื่อสารสร้างสุข" โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 22 คน

ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยแบ่งกลุ่ม "ทำกิจกรรมนักสื่อสารสร้างสุข" โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1-ข้อเท็จจริงของใบยาสูบ

2-พิษภัยของบุหรี่

3-ช่องทางการสื่อสาร

ปฏิบัติภารกิจตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน้าที่ และ สรุปงาน พร้อมออกมานำเสนอตามหัวข้อที่ได้ เพื่อแสดงศักยภาพของทีมงานนักสื่อสารสร้างสุขที่ได้รับในกิจกรรม

นักสื่อสร้างสุขทุกคนต่างให้ความร่วมมือช่วยกันทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสื่อและสนองต่อจุดประสงค์ของกิจกรรม

 

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 14:42


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่