"สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" @ บ้านเพนียด

           วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" ณ อาคารเอนประสงค์ บ้านเพนียด ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยมี นายอะหมัด หลีขาหรี ตำแหน่ง คณะทำงานสนับสนุนวิชาการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

          นายอะหมัด หลีขาหรี ได้นำเสนอพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ โรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีคลิปวิดีโอตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคในการเลิกสูบบุหรี่ แนวทางใการดูแลสุขภาพ

          หลังจากวิยากรบรรยาย ได้พูดคุยถึงประเด็นการหาพืชทดแทนที่จะปลูกทดแทนยาสูบ ซึ่งยังยึดตามข้อตกลงจากเวทีประชาคม นั่นก็คือ สร้างกลุ่มเล็กๆในกรขับเคลื่อนแบ่งเป็น 20 กลุ่ม เน้นปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างสุขภาพดี มีรายได้ โดยมีหลักการและรูปแบบเดียวกันในการดำเนินการ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว ตนเอง ครอบครัว และชุมชน สู่การลดการพึ่งพิงยาสูบ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับวิธีดังกล่าว และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2562, เวลา 13:53


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่