สื่อสารต้านยาสูบ

จัดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการการสร้างความตระหนักในปัญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะบุหรี่มือสอง

โครงการสื่อสารต้านยาสูบ

เป็นอีกหนึ่งโครงการย่อยภายใต้แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบมุสลิมไทย โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เป็นโครงการด้านการจัดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการการสร้างความตระหนักในปัญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะบุหรี่มือสอง ที่เป็นปัญหาที่มีชุกชุมในสังคมมุสลิม โดยใช้ครอบครัวเป็นกลไกไปสูความสำเร็จ ปลดล็อกการสื่อสารภายใน การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการนำแผนงานฯ ออกสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำงานเชิงรุกแข่งขันกันทำผลงานกับองค์กรอื่นๆ และนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการโฆษณาหากจำเป็น โครงการสื่อสารต้านยาสูบหวังว่ากระบวนการสื่อสารที่ดีและตรงกลุ่มเป้าหมายจะนำไปสู่การลด ละ เลิก บุหรี่ ในสังคมมุสลิมไทย

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

  1. เพื่อให้สังคมมุสลิมไทย โดยเฉพาะครอบครัว ตระหนักในความสูญเสียจากการบริโภคยาสูบมายิ่งขึ้น 
  2. เพื่อประมวลผลงานและกิจกรรมของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) สำหรับการสื่อสาร
  3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านสื่อสารสร้างสุขของบุคลากรแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

เน้นพื้นที่สังคมมุสลิมผ่านโครงการต่างๆ ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ประกอบด้วย

วิธีการดำเนินงานต้องอาศัยกระบวนการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่สำคัญอย่างยิ่งทุกกิจกรรมต้องตอบโจทย์เดียวกันให้ได้ แม้ว่าแผนงานฯ จะดำเนินกิจกรรมหลายยุทธศาสตร์และหลายกลุ่มเป้าหมาย แต่งานทั้งหมดมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านประเด็นทางสุขภาวะทั้งสิ้น โครงการ “สื่อสารต้านยาสูบ” ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

เน้นไปที่การปรับกระบวนการสื่อสารและผลิตสื่อที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันสามารถประชาสัมพันธ์แผนงานฯ หรือกิจกรรมของแผนงานฯ ได้ด้วย ชาวบ้านมีความตระหนักในความสูญเสียจากการบริโภคยาสูบมากขึ้น รู้จักแผนงานฯ มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการมีภาคีร่วมงาน

ด้านการประมวลผลงาน

รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งอดีตและปัจจุบันของแผนงานฯ เป็นคลังข้อมูล จัดหมวดหมู่เตรียมพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้กับการสื่อสารต่อไปได้อย่างสะดวก

ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานโดยเฉพาะการถอดประเด็นงานที่ทำ ทักษะการเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการค้นหาประเด็นร่วม


แก้ไขล่าสุด : 26 ธ.ค. 2561, เวลา 00:00


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่