งานด้านสังคมสงเคราะห์

นอกจากการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนยากจนแล้ว งานที่ดำเนินการอยู่ตลอดคือการช่วยเหลือสังคมหรืองานสังคมสงเคราะห์

งานด้านสังคมสงเคราะห์

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มีเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกายและใจ ให้พี่น้องมุสลิมไทยได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมุสลิมสามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่สังคมไทย และนอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มุสลิมไทยมีความรู้รอบด้าน มีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การทำงานทั้งหมดของมูลนิธิฯ ใช้หลักการของอิสลามเป็นทางนำ

นอกเหนือจากการเดินหน้าลดการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เริ่มด้วยการระดมทุนผ่านการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รวมไปถึงระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กรณีซึนามิเมื่อปลายปี 2547 ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้จัดส่งอาสาสมัครนำอาหารแห้งและน้ำดื่ม เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือกรณีภัยพิบัติในประเทศปากีสถาน อินโดนีเซีย เฮติ เป็นต้น ที่มูลนิธิฯ มีส่วนในการระดมทุนให้ความช่วยเหลือ

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในหลายๆ โครงการ เช่น มัสยิดครบวงจร ชุมชนรักษ์สุขภาวะ และปอเนาะสร้างสุข เพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสสามารถนำทักษะไปประกอบเป็นอาชีพได้

อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯ ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สังคมมุสลิมรู้จักการจัดการกองทุนซะกาตในหลายๆ ระดับ รวมถึงได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตขึ้น (ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ) จนทำให้ประเด็นซะกาตถูกพูดถึงในสังคมมุสลิมไทยอย่างกว้างขวาง และมีการจัดตั้งกองทุนซะกาตในชุมชนต่างๆ มากขึ้น

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มีความเชื่อมั่นว่าการจัดการกองทุนซะกาตอย่างมีระบบ จะส่งเสริมให้สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้นรวมถึงสามารถตอบโจทย์ด้านสังคมสงเคราะห์ได้ดี

หากท่านสนใจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โปรดไว้วางใจมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ในการเป็นสื่อกลางงานด้านสังคมสงเคราะห์

ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคโดยระบุว่า “เพื่องานสังคมสงเคราะห์” หรือเงินซะกาต ได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. ชื่อบัญชี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สำหรับบริหารจัดการ และเดินหน้ากิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บัญชีเลขที่ 587-1-14262-1
  2. ชื่อบัญชี ทุนการศึกษา (ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนแบบต่อเนื่อง มัธยมศึกษา-ระดับปริญญาตรี) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 403-687420-1 หรือ ธนาคารอิสลาม สาขาราม 87 บัญชีเลขที่ 109-1-03034-0
  3. ชื่อบัญชี ช่วยผู้ประสบภัย (เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยต่างๆ) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 402-741916-1
  4. ชื่อบัญชี สุขสาระ (สมทบทุนจัดพิมพ์และจัดการวารสารสุขภาพแจกฟรีของมูลนิธิฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 403-514502-1

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 02-136-1499


แก้ไขล่าสุด : 4 พ.ค. 2564, เวลา 12:19


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่