ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายมัสยิดครบวงจร มัสยิดจาเราะบาแน

นายตอฮีตร์ สายสอิด และนายลุกมาน กูนา เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายมัสยิดครบวงจร วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ มัสยิดจาเราะบาแน ม.6 ต.ลูโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี เพื่อชวนเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเขตสุขภาวะ 50 เมตร รอบมัสยิด (ร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ)
 

มัสยิดจาเราะบาแนได้เข้าร่วมโครงการมัสยิดครบวงจรกับ สสม.ในปี 2560 มัสยิดได้ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ที่หลากหลาย เช่น การจัดภูมิทัศน์ ให้สะอาดและสวยงาม การรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ คุฎบะฮฺ (เทศนาธรรม)เพื่อสุขภาวะ (ต้านบุหรี่) การบริหารจัดการดี มุมให้ความรู้ กลุ่มรักษ์ความสะอาด สร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ การจัดตั้งกองทุน เมื่อ สสม.เห็นความตั้งใจและโอกาสในการพัฒนาชุมชนจึงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนซะกาต” ในปี 2560 ให้อีกหนึ่งโครงการ
 

ฮัจญีตอแล๊ะ สุลง อีหม่ามประจำมัสยิดกล่าวว่า “ตนและกรรมการมัสยิดรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงาน สสม. ทำให้มัสยิดและชุมชนได้ยกระดับมาถึงทุกวันนี้ เมื่อก่อนมัสยิดเราไม่มีอะไรเลย ไม่รู้จะเริ่มต้นทำงานอย่างไรดี การทำงานไม่มีระบบ ต่างคนต่างทำงาน การประชุมก็มีนานๆครั้ง ความร่วมมือของชาวบ้านก็น้อย การทำกิจกรรมต่างที่มัสยิดแถบจะไม่มี แต่หลังจากที่มัสยิดได้เข้าร่วมโครงการกับ สสม.ๆ ได้เข้ามาจุดประกายทำให้เกิดการพัฒนา มัสยิดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนมีมากขึ้น กรรมการมัสยิดมีการประชุมทุกๆเดือน และทำงานอย่างเป็นระบบ มัสยิดสามารถสร้างเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ชาวบ้านให้ความไว้ใจคณะกรรมการมัสยิดมากขึ้นเพราะเห็นความตั้งใจในการทำงาน ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเริ่มรู้จักมัสยิดมากขึ้น และมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น ‘’กองทุนซะกาตและสวัสดิการมัสยิดสุเหร่าจาเราะบาแน และการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ด” และขอขอบคุณ สสม.ได้ให้โอกาสกับมัสยิดและชุมชนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและขอบคุณที่ได้ลงมาเยี่ยมมัสยิดและชุมชนอีกครั้ง”
 

จากการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ "การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า" ให้กับคนในชุมชน มัสยิดได้จดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน "ครอบครัวอบอุ่นบ้านเจาะบาแน" นายมะไซดี ดอเลาะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกล่าว
 

มัสยิดได้จัดตั้ง “กองทุนซะกาตและสวัสดิการ” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน ปัจจุบัน (กันยายน 2561) มีสมาชิกจำนวน 120 คน และมีเงินเหมุนเวียนประมาณ 70,000 กว่าบาท และมัสยิดได้จัดทำสื่อเพจ “กองทุนซะกาตและสวัสดิการ มัสยิดสุเหร่าจาเราะบาแน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมัสยิดและกองทุนซะกาตให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจให้ทราบอีกด้วย
 

ในปี 2561 มัสยิดมีแผนจะดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการประมง จังหวัดปัตตานี และการอบรมอาชีพ (ช่างเชื่อม)ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอาชีพ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 

ทั้งนี้อีหม่ามและกรรมการมัสยิด “รู้สึกดีใจและยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการฯกับ สสม.อีกครั้ง” และส่งเยาวชนฯเข้าร่วมอบรมกับ สสม. ในวันที่ 20 – 22 กันยายน 2561นี้ และขอบคุณ สสม.ที่ให้โอกาสดีๆให้กับมัสยิดและชุมชนอีกครั้ง

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 24 ก.ย. 2561, เวลา 22:41


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่