เวทีประชาคมร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์การพึ่งพิงยาสูบในชุมชนบ้านเกาะทากใต้

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย โดยนายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน จัดเวทีประชาคมร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์การพึ่งพิงยาสูบในชุมชน ณ บ้านเกาะทากใต้ ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 31 คน

จากการจัดเวทีประชาคมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่/ใบจากยาเส้น ในส่วนของผู้ปลูกยาสูบในชุมชนนี้ มีประมาณ 3 ครัวเรือน ซึ่งปลูกไว้สูบเอง เหลือก็แบ่งขาย

กิจกรรมครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ประธาน ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน สวัสดิการ เป็นต้น อีกทั้งยังได้เสนอพืชที่จะมาทดแทนการปลูกยาสูบ คือ พืชผักสวนครัว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนเป็นชุมชนปลอดยาสูบในอนาคต

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:06


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่