สสม.จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

#เวทีสรุปบทเรียนโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ มีนายสุรินทร์ เหมูลนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยเป็นประธานกล่างเปิดงาน

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯกล่าวว่า โครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ เป็นอีกหนึ่งโครงการฯที่ สสม.ต้องการแก้ปัญหาการบริโภคบุหรี่ในสังคมมุสลิม โดยการลดปัจจัยนำเข้าผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการขับคลื่อน เนื่องจากในชนบทบุหรี่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะร้านขายของชำ ร้านน้ำชา ที่มีการจำหน่ายใบจาก (บุหรี่มวนเอง) และเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในหมู่บ้าน ถึงแม้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังไม่มีการบังคับใช้หรือกวดขันมากนัก

โครงการฯเป็นการพัฒนาเยาวชนนอกระบบให้มีความรู้เรื่องบุหรี่ ยกระดับสู่การเป็นนักรณรงค์และนักประสานงานในพื้นที่ เนื่องจากเยาวชนฯเป็นกลุ่มเสี่ยง และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหลากหลาย และรู้สภาพปัญหาชุมชนเป็นอย่างดี เรียนรู้เทคนิคและวิธีในการชวนผู้นำศาสนา โดยการเริ่มสร้างกลไกเครือข่ายนอกระบบเพื่อการควบคุมการสูบบุหรี่และสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ขึ้น โดยจะต้องใช้การมีส่วนร่วมจากเยาวชนนอกระบบ จัดทำพื้นที่สุขภาวะรอบๆมัสยิด 50 เมตร ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %

การดำเนินงานที่ผ่านมามีเยาวชนนอกระบบจำนวน 29 คน จากมัสยิดจำนวน 10 แห่งเข้าร่วมโครงการฯ (นำร่อง) ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด สงขลา ยะลา ปัตตานี และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 19 ร้าน

นายอับดุลรอสะ มะสาและ อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลฮิลาล (บูดี) จ.ยะลา กล่าวว่า... “ตั้งแต่มัสยิดเข้าร่วมโครงการกับ สสม. ตั้งแต่ ปี 2558 มัสยิดได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และพยายามสร้างจิตสำนึกเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมในมัสยิดให้เยาวชนได้มีร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันเยาวชนเหล่านี้มีภูมิต้านทานที่ดี เป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะเป็นอย่างที่ดีให้กับน้องๆในชุมชน และเยาวชนที่ไปซื้อบุหรี่ในร้านลดลงมากหรือแถบจะไม่มีและไม่มีเยาวนหน้าใหม่มาซื้อบุหรี่ที่ร้านค้า”

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 คน ประกอบด้วย เยาวชนนอกระบบ ผู้นำศาสนา (กรรการมัสยิด) และตัวแทนร้านค้าในชุมชน

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ย. 2562, เวลา 11:08


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่