ต้นเเบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดยามีอุ้ลค็อยรียะห์ (บ้านครัว)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายอิมรอน ดินอะ ผู้ประสานงานโครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดยามีอุ้ลค็อยรียะห์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยอิหม่ามวุฒิ (ดาวุด) นาฮิม เพื่อผลักดันสู่ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มัสยิดต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ และเรื่องอื่นๆ ต่อไป  

ทั้งนี้เองภายในอณาเขตของมัสยิดยังติดกับโรงเรียน ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าให้เยาชนร่วมรณรงค์เป็นกระบอกเสียงในการงบสูบบุหรี่ภายในบริเวณมัสยิดเพราะเยาวชนเองมีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมกรรมการบริโภคยาสูบของคนในครอบครัวมากที่สุดรองจากตัวผู้สูบเอง 

นอกจากนั้นทางมัสยิดยังมีมาตรการเฝ้าระวังเเละคอยตักเตือนหากพบเจอบุคคลใดที่สูบบุหรี่ภายในรั้วมัสยิดอีกด้วย

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 13 พ.ค. 2562, เวลา 14:21


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่