กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ ตาดีกาดารุสสลาม จ.นราธิวาส

"บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่"

 

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เด็ก(บางคน) เริ่มหันมาเป็นนักสูบ(บุหรี่)หน้าใหม่ ทุกครั้งที่ลงจัดกิจกรรมจะมีเด็กยางคนที่ยอมรับว่าสูบ สาเหตุหลักคือ อยากรู้อยากลอง ตามเพื่อน และมีแบบอย่างที่มาจากที่บ้าน! โดยไม่รู้ถึงโทษภัยจากการสูบบุหรี่ที่จะตามมา เด็กเหล่านี้จำเป็นได้ได้รับภูมิคุ้มกันด้วยการได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ เพื่อที่จะได้ไม่ไปเป็นนักสูบหน้าใหม่หรือเลิกสูบบุหรี่

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ลงพื้นที่จัดโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่มือสอง และมือสาม ที่สัมผัสกับนักเรียยนและคนในครอบครัว โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการต่างๆ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

โดยมีนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ณ ตาดีกานูรุลอิหซาน บ้านเจาะบาแน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

ซึ่งเด็กนักเรียนและครูตาดีกาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความชื่นชมจากทางตาดีกาอีกด้วยว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากๆ

โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่เป็นอีก 1 โครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาบุหรี่ด้วยคนในครอบครัวโดยใช้บุตรหลานเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนคนในครอบครัวให้เลิกบุหรี่ ซึ่งใช้แคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ถ้าทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เพียงแค่ 1 คน การเลิกคนที่ 2 และ 3 จะง่ายขึ้น

 

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนตาดีกาเป็นอย่างดี กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน เด็กๆ สัญาญาว่าจะกลับไปชวนคนในครอบครัว (อาทิ พ่อ พี่ชาย) ให้เลิกบุหรี่ ตามแนวคิดของโครงการ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน โรงเรียนตาดีกาดารุสสลามเป็นอย่างยิ่งที่อนุญาติให้ทีมงานสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ไปจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมมทักษะและความรู้ในครั้งนี้

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

#สสม.

 

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 19 มี.ค. 2564, เวลา 11:19


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่