สสม. เร่งประสานงานตาดีกาในพื้นที่เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ "เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่"

เดินหน้ากันต่อ....

#ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนายนิรุสดี จิใจ นางสาวนูรียา เร๊ะดมหลี นางสาวสุปราณี โอล่า คณะทำงานโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนตาดีกาในพื้นอำเภอจะนะ อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประเมินความพร้อมของโรงเรียนตาดีกา

จากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเป็นอย่างดี มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและมีมาตรการป้องกันโควิด-19

โครงการ “#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่” เป็นโครงการที่ปรับปรุงมาจากโครงการ “สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์อบรมจริยธรรมชุมชน) รวมถึงคุรุสัมพันธ์ในภาคกลาง ตระเวณไปตามมัสยิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#บ้านนี้มีเด็ก

#กรุณาอย่าสูบบุหรี่

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 24 ส.ค. 2563, เวลา 16:12


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่