ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก

          เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในโครงการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่าน (ก.ค – ก.ย 63) ของเครือข่ายทั้ง 25 ชุมชน และนำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ ให้เครือข่ายนำไปใช้และติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จากการติดตามพบว่าแต่ละพื้นที่มีวิธีการดำเนินกิจกรรมหะละเกาะฮฺ (วงกลมเปลี่ยนชีวิต) ที่แตกต่างกันไป แล้วแต่บริบทและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าบางพื้นที่ใช้  กระบวนการเรียนกีรออาตี (การเรียนการสอนอัลกุรอานขั้นพื้นที่ฐาน) โดยในเบื้องต้นทางพื้นที่ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ก่อน เมื่อมีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นกิจกรรมที่ทีมอาสาสมัครฯ จะแทรกเข้าไปก็จะสามารถเริ่มดำเนินการได้โดยปริยาย คนในพื้นที่ก็จะไม่เกิดการต่อต้านหรือไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม

           แต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่จะใช้วิธีเยี่ยมเป็นรายบ้านและรวมกลุ่มจัดกิจกรรมแยกตามบ้านจนกว่าจะครบบ้านเป้าหมายเวียนกันไปในแต่ละเดือน ทั้งนี้อาจจะมีแทรกกิจกรรมรวมกลุ่มกันบ้างตามแต่ช่วงจังหวะและโอกาสที่จะเอื้อต่อชุมชน นอกจากนี้ในบางพื้นที่จะใช้วิธีการรวมกลุ่มโดยการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่โดยตรง แต่จะแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ชายซึ่งจะมีทั้งกลุ่มคนสูบและไม่สูบมาร่วมฟัง กลุ่มที่สองคือกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มเยาวชน ซึ่งทางพื้นที่มองว่าการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เขารับรู้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นอย่างไร อีกทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่เราอยู่ด้วยเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้คนในบ้านมีข้อมูลองค์ความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน และจะเกิดการรณรงค์ในบ้านตนเองเกิดขึ้นโดยปริยาย

            ทั้งนี้จากการติดตามทั้ง 25 ชุมชน มีคนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วมาจากชุมชนบ้านโผลง อ.สุไหงปาดี  และจากชุมชนบ้านบุดีฮีเลย์  ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือจากการพูดคุยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น นั้นก็คือลดปริมาณการสูบลงเรื่อยๆ คนสูบอยากจะเลิก แต่ยังไม่สามารถเลิกได้เด็ดขาด จึงค่อยๆ ลดปริมาณลง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยให้กำลังใจ อีกทั้งคอยให้คำปรึกษา แนะนำพร้อมกับช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้สูบเองต้องการ

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 23 พ.ย. 2563, เวลา 11:10


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่