ติดตามการดำเนินงาน ทบทวนและหาแนวทางป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

          พฤศจิกายน 2563 ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานโครงการในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ ตัวแทนหมู่บ้าน ตัวแทนมัสยิด ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรในท้องที่ อธิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เป็นต้น เพื่อร่วมรับฟังวิธีการดำเนินกิจกรรม สิ่งที่คณะทำงานพบเจอ ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรในหมู่บ้านช่วยเหลือ ร่วมทบทวนเหตุการณ์สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาและหาร่วมแนวทางป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

       

  แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยจะได้คลี่คลายไปบ้างแล้ว แต่สถานการณ์เพื่อบ้านอย่างประเทศมาเลเซียและเมียนมาที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงจากการระบาดหนักถึงขึ้นต้องประกาศล็อคดาวน์ครั้งที่ 2 อีกทั้งยังมีโรคระบาดอื่นที่เคยเกิดขึ้นและกลับมาระบาดซ้ำในช่วงนี้ ได้แก่ โรคRSV และโรคมือเท้าปาก แม้สองโรคนี้จะระบาดในเด็ก แต่การป้องกันก็ใช้วิธีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เช่น หลีกเลี่ยงไปชุมชนคนเยอะแออัด ไม่อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา 2)  ล้างมือบ่อยๆ  สวมหน้ากาก  รักษาระยะห่าง ทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งของเล่นเด็กเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทารกที่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV และพบอาการที่รุนแรงได้มากกว่า เป็นต้น

          จากการพูดคุยกับคณะทำงานและตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ จากสถานการณ์ทีคลี่คลายลงทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มไม่สวมหน้ากากเวลาไปในที่สาธารณะหรือพื้นที่แออัด แต่หลายฝ่ายในหมู่บ้านยังคงร่วมกันรณรงค์อย่างสม่ำเสมอ อสม.คอยเน้นย้ำกระตุ้นเตือน โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน มัสยิดมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจสวมหน้ากากและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่บริเวณละหมาด ตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และท้องล่วงลดลง สืบเนื่องมาจากการสมหน้ากากและการล้างมือบ่อย ๆ ทำให้คนในหมู่บ้านมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น  จากนี้ผู้ประสานงานและคณะทำงานจะได้นำความรู้ สิ่งที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมไปขยายต่อยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 5 หมู่บ้าน

 

โครงการ : ชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19

แก้ไขล่าสุด : 23 พ.ย. 2563, เวลา 13:26


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่