ปอเนาะสร้างสุข กับการรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ จัดเป็นกิจกรรมย่อยของกิจกรรมปลอดบุหรี่เราทำได้ ภายใต้โครงการปอเนาะสร้างสุข

เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครจากตัวแทนนักเรียนปอเนาะแต่ละแห่งละ 5 คน เข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเลิกบุหรี่เป็นวิทยากรให้ความรู้ 2 ท่านด้วยกัน คือ นายสะมะแอ โดยิ อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด ให้ความรู้เรื่อง “ความเป็นมาและพิษภัยบุหรี่และควันบุหรี่มือ 2 ” และนางสาวฟารีดา ดาโอะ พยาลชำนาญการ โรงพยาบาลมายอ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการชักชวนและกระบวนการติดตามให้เลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อให้นำความรู้กลับไปเป็นอาสาชักชวนคนในปอเนาะหรือที่บ้านให้ลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างเป็นระบบ

ทางโครงการได้มีการมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านกลับไปชักชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้ ลด ละ บุหรี่ มาคนละ 1 คน โดยมีการบันทึกความเคลื่อนไหวผ่านทางสมุดบันทึกประวัติผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยทางโครงการจะติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้งในกิจกรรมครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับคำสัญญาจากอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ทุกท่านว่าจะกลับไปดำเนินการให้ดีที่สุดที่ที่สามารถดำเนินการได้

โครงการ : ปอเนาะสร้างสุข

แก้ไขล่าสุด : 16 พ.ย. 2561, เวลา 12:10


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่