สุขกันถ้วนหน้าบันทึกความร่วมมือ MoU เลิกบุหรี่บ้านละคน

บันทึกความร่วมมือ MoU เลิกบุหรี่บ้านละคน

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดเวทีลงนามบันทึกความร่วม (MoU) “เลิกบุหรี่บ้านละคน” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ระหว่างมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสตูล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เป็นประธานเปิดงาน

การรณรงค์ “เลิกบุหรี่บ้านละคน” ได้ยึดแนวทางในการดำเนินงานโดยใช้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่เป็นแกนนำที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาและกระตุ้นคนในบ้านผ่านภรรยาและบุตร (โดยเฉพาะบุตรสาว) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ คนในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาและลูกไม่เคยรู้มาก่อนว่าบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสามเป็นอย่างไรและใครที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ จึงมีพฤติกรรมเมินเฉยกับคนในบ้านที่สูบบุหรี่ (นางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ )

การสร้างแกนนำของชุมชนในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเน้นไปที่บทบาทของครอบครัว(ภรรยาและบุตร)โดยเฉพาะบุตรสาวนั้น จึงเป็นเป้าหมายหลักที่มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) วางแผนและได้ดำเนินงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านเพื่อควบคุมการบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยต้องทำให้สมาชิกในครอบครัวเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างน้อย 1 คน เลิกบุหรี่บ้านละคน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่จะเน้นบทบาทของภรรยาและบุตรสาวเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ

1.ภรรยามีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายของครัวเรือนและมีความใกล้ชิดอบรมดูแลบุตร

2.บุตรสาวจะมีสถานะของภรรยาและมารดาในอนาคตจึงมีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวไม่สูบบุหรี่(ครอบครัวใหม่ไม่สูบบุหรี่)"

 

การเปิดเวทีในวันนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมมือกันในการดำเนินงาน เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ อีกทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยของบุหรี่ ในการดำเนินงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน รวมถึงโครงการอื่น ๆ ของแผนงานจะดำเนินการประสานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยโดยรวมอย่างยั่งยืน

 

 

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 16 ส.ค. 2564, เวลา 14:34


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่