สร้างความเข้าใจ เสริมความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้กับอาสาสมัครพาครอบครัวเลิกบุหรี่

          มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ในโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านกำหนดจัดกิจกรรรมสร้างความเข้าใจ เสริมความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้กับอาสาสมัครพาครอบครัวเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานบางส่วนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านทั้ง 25 ชุมชน ที่มาจาก 6 จังหวัดดังนี้ จังหวัดสตูล, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และนราธิวาส และกรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วในรายจังหวัด ดังนี้

          วันที่ 8 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส โดยมีชุมชนจากจังหวัดนราธิวาส 4 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมือง มีชุมชนบ้านพิกุลทองและชุมชนมัสยิดบาโง โคกพะยอม พื้นที่อำเภอสุไหงปาดี มี ชุมชนบ้านโผลงและชุมชนปะลุรู โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่ห้องประชุมลีลาวดี ร้านอาหารไลลา จังหวัดยะลา โดยมีชุมชนจากจังหวัดยะลา 7 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมือง มี ชุมชนบ้านบุดี, ชุมชนบ้านบุดีฮีเล และชุมชนบ้านบาตัน พื้นที่อำเภอรามัน มี ชุมชนบ้านตะโล๊ะ พื้นที่อำเภอบันนังสตา มี ชุมชนบ้าน กม.26 และชุมชนบ้านทำนบ พื้นที่อำเภอกรงปีนัง มี ชุมชนมัสยิดดารุนนาฮีม

          ทั้ง 2 วันที่จัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นพ.มัซลัน ตะเระ ผอ.โรงพยาบาลธารโต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับบุหรี่และโควิด-19 ส่วนภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นายการียา ยือแร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดกิจกรรมกับชุมชน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกิจหะละเกาะฮฺ

          วันที่ 15 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่โรงแรมอัลฟาฮัจญ์ จังหวัดสงขลา โดยมีชุมชนจากจังหวัดสงขลาและสตูลรวมกัน 8 ชุมชน คือ จังหวัดสงขลา 6 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอจะนะ มี ชุมชนบ้านเกาะทาก, ชุมชนบ้านแคเหนือ และชุมชนสำนักยอ พื้นที่อำเภอรัตภูมิ มี ชุมชนบ้านบนควน พื้นที่อำเภอนาทวี มี ชุมชนบ้านหมอคง และชุมชนบ้านสองแพรก ส่วนจังหวัดสตูลมี 2 ชุมชน คือ พื้นที่อำเภอท่าแพ มี ชุมชนบ้านน้ำบน พื้นที่อำเภอควนโดน มี ชุมชนมัสยิดอูบูดียะห์  ในส่วนของพื้นสงขลาและสตูลได้รับเกียรติจาก นพ.มูฮำหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของประเด็นบุหรี่และโควิด-19 ส่วนภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นายการียา ยือแร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดกิจกรรมกับชุมชน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกิจหะละเกาะฮฺ

          วันที่ 16 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีชุมชนจากจังหวัดปัตตานี 5 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมือง มี ชุมชนบ้านเกาะเปาะ และชุมชนบ้านบางตาวา พื้นที่อำเภอยะรัง มี ชุมชน

มัสยิดบ้านพงกูวา และชุมชนปูลากูวิง พื้นที่อำเภอมายอ มี ชุมชนบ้านจาเราะบาแน ในส่วนของพื้นจังหวัดปัตตานีได้รับเกียรติจาก นายอิสมาแอ โดยิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของประเด็นบุหรี่และโควิด-19 ส่วนภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นายการียา ยือแร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดกิจกรรมกับชุมชน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกิจหะละเกาะฮฺ

          ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้นอยู่ในช่วงของการติดต่อประสานงานไปยังชุมชนเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมต่อไป

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 21 ส.ค. 2563, เวลา 16:09


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่