คณะทำงานชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19 บ้านกือทองส่งต่อความรู้แก่ชุมชนอื่น

วันที่ 10 ธันวาคม 2563  


          คณะทำงานโครงการชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19 บ้านกือทอง และชมรมเยาวชนอัลฟารุก  ขยายผลการดำเนินงานโครงการ แก่ อสม.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานและเยาวชนชมรมอัลฟารุก บ้านกือทองได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการป้องกันโรคระบาด ด้วยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำตามบ้านอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้ดำเนินการส่งต่อองค์ความรู้และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อต่อยอดกิจกรรมให้ชุมชนใกล้เคียงได้นำไปใช้ช่วยกันป้องกันตนเองและชุมชนปลอดภัยจากโรคระบาด แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย บ้านลาไม บ้านบือนังกูวะ บ้านสาเมาะ บ้านลูโบ๊ะตาเปาะ และบ้านบูเกะกรีติง

สิ่งที่คณะทำงานชุมชนบ้านกือทอง และชมรมเยาวชนอัลฟารุกได้นำไปส่งต่อให้อีก 5 ชุมชนคือ

1. การบอกเล่าประสบการณ์ แนวทางการทำงานและมาตรการการป้องกันโรคในชุมชน

2. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระดับบุคคล เช่น สาธิตการล้างมือ การใส่แมส การเว้นระยะห่าง

3. การเน้นย้ำการป้องกันโรคให้ต่อเนื่อง

4. การเน้นย้ำการบอกกล่าว การป้องกันโรคให้คนในชุมชนได้ตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมทั้ง 5 ชุมชนสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือของชุมชนต่าง ๆ จึงขอขอบคุณตัวแทนจากบ้านลาไม บ้านบือนังกูวะ บ้านสาเมาะ บ้านลูโบ๊ะตาเปาะ และบ้านบูเกะกรีติงมา ณ โอกาสนี้

โครงการ : ชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19

แก้ไขล่าสุด : 14 ธ.ค. 2563, เวลา 19:36


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่