"สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ"@บ้านเกาะทากเหนือ

           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" ณ ศาลากุโบร์ บ้านเกาะทากเหนือ ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นางนิรมล มุสิกรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.นาหว้า เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน

          นางนิรมล มุสิกรักษ์ ได้นำเสนอพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ โรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่เต็มไปด้วยสารเคมี 7,000 ชนิด, สารพิษ มากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง มากกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือคนในครอบครัว ถึงแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตาม แต่พิษร้ายจากควันของบุหรี่มือสองสามารถสร้างความอันตรายไม่ต่างกับสูบด้วยตัวเอง เรื่องราวเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง มือสาม ถือเป็นความรู้ใหม่ของชาวบ้าน เกิดความตระหนักที่จะรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่/ใบจาก หากเลิกไม่ได้ก็ขอว่าอย่าสูบในบ้าน จากนั้นวิยากรยังได้แนะนำวิธีการหรือเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีหลายวิธี ที่สำคัญการพูดปลอบโยนเพื่อให้เลิกสูบจากคนในครอบครัวเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญยิ่งนักที่สามารถทำให้ผู้สูบสามารถเลิกสูบได้

          หลังจากวิทยากรบรรยาย  ได้พูดคุยถึงประเด็นการหาพืชทดแทนที่จะปลูกทดแทนยาสูบ ซึ่งยังยึดตามข้อตกลงจากเวทีประชาคม นั่นก็คือ  ข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่จะเปลี่ยนแปลงทดแทนยาสูบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีดังนี้ ปลูกต้นกาแฟและปลูกถั่วลิสง โดยเสนอว่า ให้ปลูกต้นกาแฟจำนวนทั้งหมด 1,000 ต้น นำร่อง 20 ครัวเรือน ส่วนอีกกลุ่มนำร่อง 10 ครัวเรือน ปลูกถั่วลิสง จะเป็นกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่สวนยางเป็นของตนเอง จะใช้วิธีการปลูกในพื้นที่สวนยาง (ต้นเล็ก) ของคนอื่น ทั้ง 2 อย่างถือเป็นมติที่ตกลงกัน โดยจะเริ่มในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือนมิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนสร้างพืชทดแทน ลดการพึ่งพิงยาสูบ สู่การสร้างเป็นชุมชนต้นแบบและปลอดยาสูบในอนาคต

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2562, เวลา 15:31


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่