ลงพื้นที่ติดตามโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จ.สงขลา

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านโดยได้ประชุมร่วมกับทีมอาสาสมัครพาคนเลิกบุหรี่ตำบลแค ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยทุ่งโพ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นายอะหมัด หลีขาหรี ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า วันที่ 12 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา ทีมอาสา หมู่ 2 ได้ร่วมกับ กศน.ตำบลแค จัดกิจกรรมชุมชนสีเขียว ต้านภัย ปลอดภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนางสุคนธ์ แก้วบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค และนายอะหมัด หลีขาหรี สมาชิกอาสาพาเลิกบุหรี่ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวให้ลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป
การทำงานในระยะเวลาที่ผ่านมาในพื้นที่ หมู่ที่ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเลิกบุหรี่ จำนวน 7 คน ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการเลิกสูบบุหรี่
และในพื้นที่หมู่ที่ 7 นายกลอม ดำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 1ในทีมอาสาฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาทีม ม.7 ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับภรรยาของคนที่สูบบุหรี่เพื่อเชิญชวนให้ชวนสามีเลิกบุหรี่ ได้รับการตอบรับจากภรรยาเป็นอย่างดี การทำงานที่ผ่านทีมอาสาฯได้รณรงค์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ได้จำนวน 6 คน และมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จแล้ว 2 คน
ทั้งนี้อาสาสมัครฯได้วางแผนการทำกิจกรรม เช่นการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน ให้เอื้ออำนวยต่อสภาพแวดล้อมสำหรับคนที่สนใจเลิกสูบบุหรี่ เช่น บริเวณ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ และบริเวณป้อมยามในชุมชนเพื่เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไมเอื้อต่อการสูบบุหรี่
#เลิกบุหรี่เริ่ที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 4 ก.ค. 2561, เวลา 12:34


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่