แนะคอนโดที่เป็นข่าวในตอนนี้ ล้างแท็งก์น้ำโดยด่วน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคอนโดย่านดังเมืองนนทบุรีที่เป็นข่าวในตอนนี้ ล้างแท็งก์น้ำโดยด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยในการใช้น้ำให้กับผู้อาศัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวเรื่องแทงก์น้ำมีการปนเปื้อนอุจจาระในคอนโดย่านเมืองนนทบุรีนั้น กรมอนามัยซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเห็นว่า นิติบุคคลหรือผู้ดูแลคอนโด ควรมีการดำเนินการทำความสะอาดแท็งก์น้ำโดยด่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบ โดยในเบื้องต้นควรทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำโดยด่วน 5 ขั้นตอน คือ 1) ล้างด้วยสารทำความสะอาดขัดให้ทั่วทั้งภายในภายนอก 2) ล้างด้วยน้ำประปาหรือน้ำสะอาด 2 ครั้ง 3) แช่น้ำผสมคลอรีนให้เต็มถังที่ระดับความเข้มข้นคลอรีน 50-100 ppm. แช่ทิ้งไว้ 30 นาที 4) ปล่อยน้ำทิ้ง ใช้บรรจุน้ำประปาได้เลย ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ และ 5) ให้มีระดับคลอรีนตกค้างในน้ำที่ใส่ถังพักไม่ต่ำกว่า 0.2 ppm. ที่สำคัญต้องปิดฝาแทงก์น้ำให้มิดชิด

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ในเชิงกฎหมายลักษณะการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 237 และประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 420 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือในน้ำซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ำใดๆ และอาหารหรือ น้ำนั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ 10,000บาทถึง 200,000 บาท มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

"ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่นั้น ตามมาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคําสั่งและถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญ เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคําสั่งได้ โดยในเบื้องต้น กรมอนามัยได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำจากสิ่งสกปรกต่อไป พร้อมแนะนำในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเป็นระยะๆ ต่อไปด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ที่มา กรมอนามัย
ภาพ แฟ้มภาพ

แก้ไขล่าสุด : 25 พ.ย. 2561, เวลา 22:47ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่