สร้างแนวคิด ทดแทนการปลูกยาสูบ....ด้วย "ผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ" @ บ้านน้ำร้อน

           วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เวทีประชาคมร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์การพึ่งพิงยาสูบในชุมชน" ณ บ้านน้ำร้อน ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย   ผู้นำศาสานา  ผู้นำชุมชน  อสม. และชาวบ้าน เข้าร่วมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงการ

จากการสำรวจในเบื้องต้น มีครัวเรือนที่ปลูกยาสูบ  4 ครัวเรือน ประมาณ 715 ต้น

          จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนปลอดยาสูบ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและสวัสดิการ นำโดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นประธานแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยกำหนดครัวเรือนนำร่องประมาณ 20-30 ครัวเรือน ข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่จะเปลี่ยนแปลงทดแทนยาสูบมีดังนี้

  •     ปลูกผักอินทรีย์ ปลอดสารเคมี พยายามรณรงค์ให้บริโภคผักที่ปลูกเองของชาวบ้านในชุมชน
  •     เปิดร้านค้าขายผัก โดยรับมาจากผักที่ชาวบ้านปลูก ลด ละ เลิก ผักที่ซื้อมาจากในตลาดที่มีสารเคมีต่างๆ

ทางชุมชนยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ในทุกๆกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ผลักดันชุนชุนเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2562, เวลา 12:01


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่