สร้างอาสาฯ เพื่อต่อยอดโครงการต้นเเบบมัสยิดปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ โดยคณะกรรมการมัสยิดฯ นำโดยอิหม่าม จัดเตรียมการทีมงานอาสาสมัครในการทำงานโครงการต้นเเบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย โดยทางโครงการฯได้รับเงินประมาณสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับมัสยิดฯ โดยสร้างองค์ความรู้ในการทำงานเพื่อสังคม เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจคนที่หลงผิด ทักษะทางจิตวิทยาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอื่นๆ  ซึ่งคณะทำงานมัสยิดฯหวังเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากร อาสาสมัครในการทำงานเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆในอนาคตของโครงการต้นแบบมัสยิดต่อไป ภายในกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้

  1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ
  2. สรรหาอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการมัสยิดต้นแบบปลอดควันบุหรี่
  3. ติดตั้งโปสเตอร์ความรู้เรื่องบุหรี่ และมุมความรู้ในมัสยิด
  4. การจัดสัมมนานอกสถานที่ โดยสร้างองค์ความรู้ในการทำงานเพื่อสังคม มุ่งเน้นสู่การพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นแบบในสังคม เพื่อสร้างสังคมมัสยิดให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท

โดยรูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้

  1. การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องกฏหมาย และพิษภัยการบริโภคยาสูบ
  2. การทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
  3. การทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างทักษะภาวะผู้นำในการรณรงค์นักสูบหน้าใหม่
  4. การ Brain storm และการนำเสนอหน้าเวที           

 

 

 

 

 

 

 

#ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

#เลิกบุหรี่บ้านล่ะคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

                                                                                                                          

 

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 15 มี.ค. 2564, เวลา 16:47


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่