อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ให้ความรู้ การแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากบุหรี่

ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 เครือข่ายในพื้นที่ยังคงดำเนินกิจกรรมรณรงค์เป็นระยะ ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ระบาดในทุกพื้นที่ แต่ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงเยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ทั้งนี้พยายามระวังและปฎิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเว้นระยะห่างในการลงพื้นที่มากขึ้น ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้มากที่สุด นอกจากนี้ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากบุหรี่ด้วย

            ขณะนี้ทุกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของทีมอาสาสมัครฯ ลดปริมาณการสูบเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมาก

ทั้งนี้กลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการรวมรวบข้อมูลของคนที่สูบบุหรี่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ส่งมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปผลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการมอบป้ายบ้านปลอดบุหรี่ สำหรับครอบครัวที่ไม่มีการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชน และคณทำงานยังคงทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 16 ส.ค. 2564, เวลา 14:41


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่