สถาบันศึกษาปอเนาะ "สถานที่คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย"

นายลุกมาน กูนา ผู้รับผิดชอบโครงการปอเนาะสร้างสุข ภายใต้มูลนิธิสร้างสุจมุสลิมไทย (สสม.) ดำเนินกิจกรรมแตกหน่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะดีนนียะห์ อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กำหนดให้เป็นปอเนาะปลอดบุหรี่ผ่านรูปแบบกิจกรรมและผลักดันให้เกิดมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ในบริเวณปอเนาะและกำหนดเขตปลอดบุหรี่

ทางโครงการปอเนาะสร้างสุขได้รับเกียรติจาก นายฮาซัน หะยีมะเย็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้อตอนล่าง กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งยังกล่าวอีกว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานที่สอนให้รู้จักการทำความดีไม่นำพาความเดือนร้อนไปสู่ผู้อื่น การสูบบุหรี่ก็เช่นเดี่ยนกัน ทั้งยังไม่มีข้อดีแล้ว ยังมีข้อเสียและส่งผลเสียกับตัวเองและคนรอบข้างอีกด้วย ทุกวันนี้ยังมีคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โรงเรียน มัสยิด อยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิงว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนีจะนำความรู้ที่ได้ ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะกับคนในครอบครับของเรา

ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรผู้มากประสบการณ์ นำโดย นายมูฮำกมัดอัลอามีน กูนา และนายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง มาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ตลอดจนแนวทางการป้องกันและเลิกบุหรี่ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมงานได้มีการทำแบทดสอบขึ้นมาเพื่อวัดถึงอัตราการรับรู้ถึงข้อกฎหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ก่อนและหลังกิจกรรม ผลปรากฏว่าในจำนวนเด็กจากทั้งหมด 150 คน มี 97 คน ที่รับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น 65% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (ยอดจากผู้เข้าร่วมทั้ง 3 แห่ง) โดยส่วนใหญ่จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดยังไม่เคยทราบว่าหากมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน มัสยิด สวนสาธารณะ รวมไปถึงการขายบุหรี่แบบแบ่งซองขายนั้นมีความผิดตามกฎหมายด้วย

สถาบันศึกษาปอเนาะเองมีความยินดีที่จะนำมาตรการทางด้านบุหรี่มาประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะอีกด้วยซึ่งเป็นมาตรการที่ทางสถาบันศึกษาปอเนาะและนักเรียนร่วมกันนำเสนอและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย

โครงการ : ปอเนาะสร้างสุข

แก้ไขล่าสุด : 26 ก.พ. 2562, เวลา 12:40


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่