ดร.อิศรา ห่วง! ปัญหาภาษีบุหรี่ทำรัฐเสียหาย ชงให้ยกเลิกระบบภาษี 2 Tears

ดร.อิศรา ห่วง! ปัญหาภาษีบุหรี่ทำรัฐเสียหาย ชงให้ยกเลิกระบบภาษี 2 Tears หนุนให้มีนักวิชาการร่วมออกนโยบายภาษียาสูบ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่...ใครได้ ใครเสีย? “ปรับครั้งใหม่ ต้องไม่พลาดพลั้งซ้ำสอง” ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษียาสูบ พ.ศ.2560

ภายในงาน ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ยาสูบ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พูดในหัวข้อ ข้อเสนอต่อการปฏิรูปโครงสร้างภาษียาสูบเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านรายได้ของประเทศและสุขภาพของประชาชน ได้มีข้อเสนอเพื่อไม่ให้การสูญเสียของชาติในลักษณะนี้คงอยู่ต่อไป ดังนี้

  1. ให้คงระบบภาษีบุหรี่ที่มีทั้งอัตราตามสภาพและอัตราตามมูลค่า โดยการปรับขึ้นอัตราภาษีตามสภาพ (specific rate) ตามอัตราเงินเฟ้อ (inflation rate) ทุกปีหรือเป็นช่วง เช่น ร้อยละ 5 ทุก 2 ปี
  2. ให้ยกเลิกระบบที่แยกอัตราภาษีตามมูลค่าเป็น 2 ระดับ (2 tiers) โดยกําหนดเป็นอัตราเดียวอย่างน้อยร้อยละ 40 ของราคาขายปลีก หรือหากไม่ยกเลิก อัตราภาษีในระดับ (tiers) ล่างจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาขายปลีก เพื่อผลักดันให้บุหรี่ราคาถูกมีราคาสูงขึ้นและปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
  3. การดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 ต้องส่งผลให้กําหนดอัตราภาษียาสูบโดยรวมไม่ต่ำกว่าอัตราเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นแบบ 2 ระดับ (2 tiers)
  4. ให้กําหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำที่รวมต้นทุนทางสุขภาพ เช่น ซองละ 75 บาท เป็นอย่างน้อย
  5. ให้มีตัวแทนคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข หรือเครือข่ายนักวิชาการด้านควบคุมยาสูบ ร่วมในการกําหนดนโยบายภาษีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่าน อาทิ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. และเลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในหัวข้อผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ

ข้อเสนอต่อการปฏิรูปภาษีครั้งใหม่นี้ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จะทำหนังสือเปิดผนึกถึง รมว.กระทรวงการคลัง และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ข้อมูลจาก : งานแถลงข่าว ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่...ใครได้ ใครเสีย? “ปรับครั้งใหม่ ต้องไม่พลาดพลั้งซ้ำสอง” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ไลฟ์สดแถลงข่าว https://www.facebook.com/tccbp/videos/259815529041360


แก้ไขล่าสุด : 3 มี.ค. 2564, เวลา 15:21ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่