บุหรี่ทำคนไทยตายปีละหลักหมื่น เร่งยกเครื่องกลไกการควบคุมบุหรี่หนีภาษีที่ผิดกฎหมาย

ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสูบบุหรี่ว่า เมื่อคำนวณจำนวนปีที่เสียชีวิตก่อนวัยและเวลาอันควร พบว่าคนสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยตายก่อนวัยคนละ 17.8 ปี และก่อนตายแต่ละคนต้องเจ็บป่วย ทุกข์ทรมาน เป็นโรคเรื้อรังจนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ละคนเฉลี่ยหายไปถึง 3 ปี

โดยจากผลวิจัยที่ทำการศึกษาในปี 2557พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 54,512 รายเป็นชาย 47,770 ราย หญิง 6,742 ราย ทั้งนี้การเสียชีวิตของชายไทย 47,770 คนจากการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 17 หรือ 1 ใน 6 ของจำนวนชายไทยที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 273,722 คนในปีเดียวกัน ส่วนการเสียชีวิตของเพศหญิงจากการสูบบุหรี่ 6,742 คนคิดเป็นร้อยละ 3 ของหญิงไทยที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 212,327 คน ภายในปีเดียวกัน

ขณะที่ พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้จัดการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า แต่ละปีอัตราคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้นแม้จำนวนผู้สูบลดลงอย่างช้าๆ นับแต่ปี 2547 คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 41,183 คน และปี 2552 ตายเพิ่มขึ้นเป็น 48,242 คน เนื่องจากคนที่สูบบุหรี่มีอายุเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ไม่เลิกสูบ นอกจากนี้จำนวนเกือบครึ่งเลือกสูบยาเส้นมวนเองซึ่งมีราคาถูกมาก อีกทั้งรัฐควบคุมบุหรี่หนีภาษียังขาดประสิทธิภาพ ทำให้มีบุหรี่ราคาถูกทะลักเข้ามามาก โดยเฉพาะภาคใต้

ทั้งนี้ประเทศต่างๆ ได้ยกเลิกหรือจำกัดจำนวนซองบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศ เช่น สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้มีบุหรี่ปลอดภาษีเลย และฮ่องกงให้นำติดตัวได้เพียงหนึ่งซองเพื่อให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้นและทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ รัฐบาลจึงควรเร่งยกเครื่องกลไกการควบคุมบุหรี่หนีภาษีที่ผิดกฎหมาย ด้วยการลงสัตยาบันในพิธีสารขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลก

ที่มา แนวหน้า
ภาพ แฟ้มภาพ


แก้ไขล่าสุด : 10 ม.ค. 2562, เวลา 14:11ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่