ผุดไอเดียรักษ์โลก1ตุลาพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

อธิบดีกรมการแพทย์เผยสถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปีละกว่า 9 ล้านใบร่วมรณรงค์รักษ์โลก กำหนด 1 ตุลาคม 2561 ยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่กรมการแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกและประเทศไทย องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2561ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “ Beat Plastic Pollution” และกำหนดคำขวัญว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (If You Can’t Reuse It, Refuse It) โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ตลอดจนปัญหาจากขยะ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วกระดาษ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะถุงพลาสติกต้องใช้เวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยาเพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องลดปัญหาภาวะโลกร้อนนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ปี 2560 พบว่า มีจำนวน 9,010,164 ใบ หากมีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ที่ผ่านมาสถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ จำนวน 30 แห่ง ได้เริ่มดำเนินการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาไปแล้ว จำนวน 18 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลเลิดสินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอกเป็นต้น และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 แห่ง โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โซเชียล มีเดีย เว็บไซต์หน่วยงาน VTR นิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ธงญี่ปุ่นเสียงตามสายเภสัชกรและ/พยาบาล..

พยาบาลเป็นผู้ให้ข้อมูล ป้ายประกาศหน้าห้องจ่ายยานอกจากนี้ยังได้แจกถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วยและแนะนำให้นำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมาพบแพทย์ทุกครั้ง พร้อมจำหน่ายถุงผ้า ตลอดจนจิตอาสามาช่วยเย็บถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งในขณะนี้ บางหน่วยงานยังคงมีถุงพลาสติกใส่ยาให้อยู่โดยควบคู่ไปกับการรณรงค์ขอความร่วมมือ แต่เมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ทุกแห่งจะดำเนินมาตรการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาพร้อมกันทั้งหมด

ทั้งนี้ จากการสำรวจและจัดทำแบบสอบถามภายหลังดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเข้าใจ เห็นด้วยกับมาตรการนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และที่สำคัญกรมการแพทย์สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อถุงพลาสติกใส่ยาได้อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งนำถุงผ้าหรือถุงใส่ของมาจากบ้านเพื่อใช้ใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติกหรือหากประสงค์ที่จะบริจาคถุงผ้าสามารถติดต่อได้ที่งานเภสัชกรรมทุกหน่วยงานของกรมการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

ที่มา เชียงใหม่นิวส์
ภาพ แฟ้มภาพแก้ไขล่าสุด : 17 มิ.ย. 2561, เวลา 13:05ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่